Coffee plant in a coffee mug

Coffee plant in a coffee mug